INTEGRITETSPOLICY

GöteborgsRegionens Släktforskare behandlar kunders och användares personuppgifter inom föreningen.

Köp- och användarvillkor

GöteborgsRegionens Släktforskare håller register över föreningens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos GöteborgsRegionens Släktforskare – Släktforskardagarna 2021. Registret kan innehålla personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer och e-postadresser, samt vid köp även leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter.


Personuppgiftsansvarig

GöteborgsRegionens Släktforskare (organisationsnummer 857204-7564, Erik Dahlbergsgatan 36 B, 411 26 Göteborg) är ansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att GöteborgsRegionens Släktforskare behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning.

När samlar GöteborgsRegionens Släktforskare in personuppgifter om dig som kund och varför?

A.   För att hantera beställningar/köp via våra betalfunktioner Payson och Swish och biljettleverantör (New Zenler).

Personuppgifterna behandlas för att:

•Kunna leverera beställd produkt.
•Leverera grundläggande information kring tjänsten/besöket/produkten.
•Hantera återköp och ändringar.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts och för en tid om 12 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamationsärenden.


B.   För att marknadsföra produkter och tjänster:

Personuppgifterna behandlas:

Till nyhetsbrevsmottagare:
För att kunna erbjuda kunder relevanta erbjudanden och information i form av nyhetsbrev eller information kopplat till köp hos GöteborgsRegionens Släktforskare – Släktforskardagarna 2021

Till konsument av tjänst/ produkt/ medlemskap:
För att kunna erbjuda kunder relevanta erbjudanden och information i form av nyhetsbrev eller information kopplat till köp hos GöteborgsRegionens Släktforskare – Släktforskardagarna 2021

Laglig grund:

•Registrerad mottagare av nyhetsbrev – berättigat intresse.
•Registrerad och oregistrerad kund – berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att marknadsföra produkter.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 12 månader därefter eller till dess att samtycke återkallats.


C.   För att kunna hantera kundtjänstärenden:

Personuppgifterna behandlas för att:
•Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier)
•Utreda klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support)

Laglig grund: Berättigat intresse.

Behandlingen nödvändig för att tillgodose ditt och GöteborgsRegionens Släktforskares intresse av att hantera kundtjänsteärenden.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet avslutats och för en tid upp till 12 månader efter.


D.   För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser:

Personuppgifterna behandlas för att:
•Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut.
•För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t. ex. avseende krav i bokföringslagen och skydd av personuppgifter i IT-system).

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 12 månader därefter.


E.   För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra digitala släktforskartjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort:

Personuppgifterna behandlas för att:
•Göra tjänster mer användarvänliga, t. ex. ändra användargränssnitt för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används i digitala kanaler.
•Ta fram underlag i syfte att förbättra köpflödet, ex. köp av biljett digitalt.
•Ta fram underlag i syfte att förbättra våra tjänster och produkter. För att kunna uppfylla ändamålet utför vi generella analyser i aggregerad form, d.v.s. inte på individnivå, avseende:
•Hur våra webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor eller del av sidor som besöks och vilka sökningar som gjorts).
•Köphistorik
•Geografisk ort och/eller demografisk ort.

Laglig grund: Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 12 månader därefter.


F.   Vem hanterar och äger informationen?

GöteborgsRegionens Släktforskare är ensam ägare till den personliga information som samlas in. Vi säljer inte denna information vidare till andra företag. GöteborgsRegionens Släktforskare kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om det krävs för att förmedla en av våra tjänster eller produkter.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig ex. statliga myndigheter, kortinlösande banker m.m. så gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.


Hur tar du som kund tillbaka ditt samtycke eller begär rättelse/ radering av uppgifter?

Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag, samt spärra uppgifterna mot marknadsföring. Detta gör du genom att e-posta sfd2021.digital@gmail.com.

Om du är en nyhetsbrevsmottagare kan du hantera dina egna uppgifter eller avregistrera dig från utskick via länkarna som finns i sidfoten på varje e-postmeddelande.


Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter sparas under pågående användarrelation och upp till tre år därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas. Samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av tjänster/produkter.
 
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.  Om du har frågor så är du välkommen att kontakta oss på:  

GöteborgsRegionens Släktforskare  

Tfn 031-131226
E-post: sfd2021.digital@gmail.com  

GöteborgsRegionens Släktforskare
Erik Dahlbergsgatan 36 B
411 26 Göteborg
Sverige